TS. Phạm Hải Chung

Đơn vị công tác:

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Các dự án từng triển khai:

TS. Nguyễn Ánh Hồng

Đơn vị công tác: Học Viện Báo chí và Tuyên Truyền

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Truyền Thông Chính Sách, Văn Hóa Việt Nam

Các dự án từng triển khai:

ThS. Lê Thị Thuỳ Linh

Đơn vị công tác: Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Quan Hệ Công Chúng, Quảng Cáo

Các dự án từng triển khai: